DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Administratorem danych uczestników jest Stowarzyszenie RES z siedzibą w Michałowicach, przy ulicy Partyzantów 7, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: e- mail: zarzad@stowarzyszenieres.pl lub Stowarzyszenie RES ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice.

III. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w związku z wydarzeniem „Turniej Oldbojów pod patronatem starosty pruszkowskiego” mającym miejsce w dniach 28 i 29 maja 2021. (zwanym dalej Wydarzeniem).

IV. Przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych obejmuje:

 1. zamieszczanie danych osobowych w tym wizerunku uczestników (zdjęcia, fotorelacja, reportaż z wydarzenia) oraz danych wskazanych w pkt 1 w materiałach związanych z organizacją i promocją Wydarzenia w mediach i Internecie, w szczególności  na stronie internetowej www.stowarzyszenieres.pl, w materiałach relacjonujących przebieg Wydarzenia i materiałach promocyjnych i informacyjnych Stowarzyszenia RES  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO).
 2. przekazanie danych uczestników Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego (art.. 6 ust. 1 lit a, d RODO)

V. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 1. wypełnianie warunków konkursu organizowanego przez Powiat Pruszkowski z którego zostały pozyskane środki na  sfinansowanie Wydarzenia,
 2. archiwizacja, udokumentowanie i rozliczenie się z organizacji Wydarzenia
 3. promocja Stowarzyszenia RES

VI. Dane osobowe uczestnika będą  przetwarzane przez okres utrzymywania informacji o Wydarzeniu na stronie www.turniej.stowarzyszenieres.pl.Dane zbierane w celu przekazania Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu będą przechowywane przez 2 tygodnie od dnia ich pozyskania,

VII. Uczestnikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych,
 2. sprostowania danych,
 3. do usunięcia danych, o ile zajdzie przesłanka określona w art. 17 ust.1 RODO, tj. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody,
 6. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.